يكصد دستگاه توربو كمپرسور

حوزه فعاليت

پروژه يكصد دستگاه توربوكمپرسور شامل كليه مراحل طراحي ،تامين، ساخت ، تحويل و نظارت بر نصب و راه اندازي مي باشد. اين پروژه طي 3 فاز اصلي با روند افزايشي درصد ساخت داخل بومي سازي مي گردد. محل استقرار توربو كمپرسورها مطابق موقعيتهاي جغرافيايي تعريف شده در ايستگاه هاي خطوط سراسري انتقال گاز چهار و هشت بوده كه اجراي آن به عهده كارفرماي محترم خواهد بود.

مشخصات

جدول مشخصات 
كارفرما شركت مهندسي و توسعه گاز ايران
محلايران
نوع قراردادEP