فاز 14 پارس جنوبي

حوزه فعاليت

مهندسي، خريد، كارهاي ساختماني، نصب و راه اندازي، واحدهاي يوتيليتي و تعدادي از واحد هاي فرايندي

 • واحد 106-ايستگاه كمپرسور و اندازه گيري گاز
 • واحد 108-بازيافت گوگرد
 • واحد 109-پالايش آب اسيدي
 • واحد 120-سيستم توزيع برق
 • واحد 121-توليد و توزيع بخار
 • واحد 122-سيستم سوخت رساني
 • واحد 123-تامين هواي ابزار دقيق
 • واحد 124-توليد و ذخيره سازي نيتروژن
 • واحد 125-سيستم برداشت آب دريا
 • واحد 126-آب شيرين كن
 • واحد 127-سيستم تامين آب بدون املاح
 • واحد 128-توليد آب آشاميدني
 • واحد 129-تصفيه پساب صنعتي
 • واحد 130-سيستم آب آتشنشاني
 • سيستم ديزل ژنراتور اضطراري
 • واحد 132-سيستم خنك كننده آب
 • واحد 144-جامد سازي و ذخيره گوگرد
 • واحد 146-ذخيره سازي مواد شيميائي
 • واحد 163-ساختمان آتشنشاني
 • واحد 165-تالار بازديد (ساختمان گالري)
 • پست برق و ترانس اصلي
 • سيستم برداشت از آب دريا شامل پمپها از ورودي تا تاسيسات خط لوله 42 اينچ خروجي گاز تا خط سراسري انتقال گاز به طول3 كيلومتر
 • تجهيز كارگاه و انجام كارهاي ابنيه و ساخت دفاتر اداري
 • خطوط لوله واحد ها به همراه سازه هاي مربوطه

مشخصات

جدول مشخصات 
كارفرما شركت نفت و گاز پارس
محلكنگان
نوع قراردادEPC