فاز 13 پارس جنوبي

حوزه فعاليت

مهندسي، خريد، كارهاي ساختماني، نصب و راه اندازي، واحدهاي يوتيليتي و تعدادي از واحد هاي فرايندي

 • واحد 108-بازيافت گوگرد
 • واحد 111-تبريد پروپان
 • واحد 120-سيستم توزيع برق
 • واحد 121-توليد و توزيع بخار
 • واحد 123-تامين هواي ابزار دقيق
 • واحد 124-توليد و ذخيره سازي نيتروژن
 • واحد 127-تامين آب بدون املاح
 • واحد 128-توليد آب آشاميدني
 • واحد 129-تصفيه پساب صنعتي
 • واحد 130-سيستم آب آتشنشاني
 • واحد 131-سيستم ديزل ژنراتور اضطراري
 • واحد 132-سيستم خنك كننده آب
 • واحد 144-جامد سازي و ذخيره گوگرد
 • واحد 145-ذخيره سازي پروپان
 • واحد 146-انبار مواد شيميائي
 • واحد 163-ساختمان آتشنشاني
 • واحد 160-پايپرك ارتباطي
 • واحد 176-ساختمان پست برق
 • ترانس اصلي و پست برق
 • خطوط لوله واحد ها به همراه سازه هاي مربوطه

مشخصات

جدول مشخصات 
کارفرما شرکت نفت و گاز پارس
محلکنگان
نوع قراردادEPC