طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی- فاز 13

نام پروژه: فاز ۱۳ پارس جنوبی  
نام کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس جنوبی  
موقعیت جغرافیایی: کنگان  
نوع پروژه: EPC  
عبارت است از مهندسی، خريد، کارهای ساختمانی، نصب و راه اندازی واحد های زیر:
واحد ۱۰۶-ايستگاه كمپرسور و اندازه گيري گاز
 
واحد ۱۰۸-  بازيافت گوگرد
واحد ۱۱۱-  تبريد پروپان
واحد ۱۲۰-  سيستم توزيع برق
واحد ۱۲۱-  توليد و توزيع بخار
واحد ۱۲۳-  تامين هواي ابزار دقيق
واحد ۱۲۴-  توليد و ذخيره سازي نيتروژن
واحد ۱۲۷-  تامين آب بدون املاح
واحد ۱۲۸-  توليد آب آشاميدنی
واحد ۱۲۹-  تصفيه پساب صنعتي
واحد ۱۳۰-  سيستم آب آتشنشاني
واحد ۱۳۱-  سيستم ديزل ژنراتور اضطراري
واحد ۱۳۲-  سيستم خنك كننده آب
واحد ۱۴۴-  جامد سازي و ذخيره گوگرد
واحد ۱۴۵-  ذخيره سازي پروپان
واحد ۱۴۶-  انبار مواد شيميائي
واحد ۱۶۳-  ساختمان آتشنشاني
واحد ۱۶۰-  پايپرك ارتباطي
ترانس اصلي و پست برق

تصاویر پروژه