مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

محمدرضا پارساپور
محمدرضا پارساپور
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
021-23534400
احمدرضا فراست
احمدرضا فراست
رئیس هیئت مدیره
-
بهزاد اعلم
بهزاد اعلم
عضو هیئت مدیره
-
محمد هادی فقیه زاده
محمد هادی فقیه زاده
عضو هیئت مدیره
-
user
کامران ضرابی
عضو هیئت مدیره
-

شرکت نیرپارس