پیمانکاران

شرکت نیرپارس در راستای الزامات و استراتژی‌های گروه مپنا در جهت اجرای با کیفیت، در زمان مقرر و منطبق با نیازها و انتظارات مشتریان، پیمانکاران خود را از لیست مورد تایید گروه مپنا، لیست مورد تایید مشتریان و معیارهای سازمانی انتخاب می‌نماید.
حسن سابقه و رزومه اجرایی شرکت‌ها، میزان توانمندی اجرایی، مهندسی و مدیریت پروژه، توانمندی منابع مالی، انسانی ولجستیکی، چارت سازمانی و اجرایی قابل اتکا، مرتبط بودن نوع فعالیت با پروژه تعریف شده، داشتن گواهینامه‌های صلاحیت پیمانکاری و ایمنی، داشتن گواهینامه‌های بین المللی مدیریتی، رعایت اصول و الزامات استانداردی و کارفرمایی، توانایی رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در پروژه، حسن همکاری با گروه مپنا از معیارهای انتخاب پیمانکاران در شرکت نیرپارس می‌باشد.
در صورت تمایل به همکاری با شرکت نیرپارس می‌توانید در بخش "مشارکت" در بالای صفحه سایت نسبت به تکمیل فرم مشارکت اقدام نمایید.
شرکت نیرپارس بر اساس الزامات گروه مپنا پیمانکاران خود را از لیست مورد تایید این گروه انتخاب می‌نماید. به همین منظور می‌توانید از طریق لینک "سامانه مدیریت زنجیره تامین گروه مپنا" نسبت به ثبت نام اولیه و بارگذاری مدارک جهت ارزیابی اقدام نمایید.
در راستای انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت، معاونت تامین شرکت نیرپارس بر اساس الزامات و مستندات سازمانی نسبت به ارزیابی شرکت‌های متقاضی پرداخته و بر اساس فرمت موجود توانایی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهند.
ارزیابی‌های از پیش تعیین شده در زمان اجرای پروژه نیز صورت گرفته و میزان توانمندی و پایبندی پیمانکاران به استانداردها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
 
تصویر

تامین کنندگان

شرکت نیرپارس در زمان انتخاب تامین کنندگان نیز همچون پیمانکاران با توجه به الزامات گروه مپنا، آنها را از لیست مورد تایید گروه مپنا، لیست مورد تایید مشتریان و معیارهای سازمانی انتخاب می‌نماید.عمده معیارهای سازمانی تعریف شده جهت انتخاب تامین‌کنندگان موارد اشاره شده در بخش تامین کنندگان می باشد. علاوه بر آن بازدید از تجهیزات کارخانه و سایت تولید، روند تولید و نظارت بر کیفیت مراحل ساخت از دیگر معیارهای قابل طرح می‌باشد.
در صورت تمایل به همکاری با شرکت نیرپارس می‌توانید در بخش "مشارکت" در بالای صفحه سایت نسبت به تکمیل فرم تامین کنندگان اقدام نمایید.
شرکت نیرپارس بر اساس الزامات گروه مپنا می‌بایست پیمانکاران خود را از لیست مورد تایید این گروه انتخاب نماید. به همین منظور می‌توانید از طریق لینک "سامانه مدیریت زنجیره تامین گروه مپنا" نسبت به ثبت نام اولیه و بارگذاری مدارک جهت ارزیابی اقدام نمایید.
 
تصویر