1402/12/08

نیرپارس اولین شرکت گروه مپنا با سیستم مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد ISO21502:2020

نیرپارس اولین شرکت گروه مپنا با سیستم مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد ISO21502:2020

​​شرکت نیرپارس با پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد ISO21502:2020 موفق به دریافت اولین گواهینامه ISO21502:2020 در گروه مپنا شد.

شرکت نیرپارس در سال 1399 گواهینامه استاندارد ISO21500:2012   را اخذ و در سال جاری پس از بروز رسانی و پیاده سازی فرآیندهای مدیریت پروژه منطبق با الزامات ویرایش جدید استاندارد، در اسفند ماه ممیزی خارجی توسط شرکت TÜV Austria  انجام و در نهایت شرکت نیرپارس موفق به کسب گواهینامه ISO21502:2020گردیده است.

دیدگاه شماارسال پیام Security code