1402/11/29

راه‌اندازی پنجمین بویلر تولید و توزیع بخار واحد 121شرکت نیرپارس در فاز 14 پارس جنوبی

راه‌اندازی پنجمین بویلر تولید و توزیع بخار واحد 121شرکت نیرپارس در فاز 14 پارس جنوبی

​شرکت نیرپارس پیش از نیمه زمستان و در راستای پایداری هرچه بیشتر تولید گاز کشور، پنجمین بویلر محدوده کاری خود در واحد 121 فاز 14 پارس جنوبی را با توان تولید 160 تن بخار در ساعت  با همت متخصصان ایرانی در تاریخ 1402/11/12 راه اندازی نمود و پس از 72 ساعت بهره برداری آزمایشی موفق، به بهره بردار موقت پالایشگاه جهت راهبری تحویل داد.

طبق طراحی انجام شده در فاز 14 پارس جنوبی، 6 بویلر، هرکدام به ظرفیت تولید 160 تن بخار در ساعت، میبایست نصب و راه اندازی گردد که تاکنون پنج بویلر، راه اندازی شده و در مرحله بهره برداری میباشند.

این بخش از پروژه با همکاری متخصصان شرکت نیرپارس، شرکت نفت و گاز پارس و تیم سوپروایزری شرکت مپنا بویلر عملیاتی شده است.

در راستای راه اندازی و تحویل بویلر پنجم واحد تولید و توزیع بخار (Unit 121)  فعالیت های First Firing ، قلیاشویی، Passivation  و Steam Blow Out و در نهایتPSV Hot Setting  با موفقیت انجام شده است. 

دیدگاه شماارسال پیام Security code