1402/12/01

تکمیل تامین تجهیزات واحد سوم نیروگاه پالایشگاه اصفهان

تکمیل تامین تجهیزات واحد سوم نیروگاه پالایشگاه اصفهان

شرکت نیرپارس با ارسال سومین ژنراتور تولید شده در کارخانه شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)، تأمین تجهیزات واحد سوم نیروگاه برق پالایشگاه اصفهان را تکمیل کرده و این ژنراتور را جهت نصب در نیروگاه به پالایشگاه نفت اصفهان تحویل داد.

 این تجهیز با وزن بیش از 100 تن، روز سه شنبه 11/10/ 1402 از شرکت پارس ژنراتور بارگیری شده و هم اکنون در سایت پالایشگاه اصفهان تخلیه و مستقر شده است.

ژنراتور واحد 3 پالایشگاه نفت اصفهان به ظرفیت 45 مگاوات، از نوع صنعتی مقیاس متوسط، هوا خنک و طراحی ملی است که به سومین توربین MGT40 متصل و تولید برق خواهد کرد.

نیروگاه برق پالایشگاه نفت اصفهان شامل 4 واحد به ظرفیت  168 مگاوات (در شرایط ایزو) است که طراحی و تأمین تجهیزات این نیروگاه از تعهدات شرکت نیرپارس است.

دو واحد از این تجهیز قبلاً به سایت ارسال شده و واحد چهارم نیز طبق برنامه زمانبندی تحویل سایت خواهد شد

دیدگاه شماارسال پیام Security code