1402/12/15

تدوین نقشه راه توسعه پایدار شرکت نیرپارس کلید خورد

تدوین نقشه راه توسعه پایدار شرکت نیرپارس کلید خورد

پروژه تدوین نقشه راه توسعه پایدار شرکت نیرپارس در ابعاد مالی، زیست محیطی و اجتماعی با حضور مدیرعامل شرکت، معاونین و مدیران پروژه‌ها با هدف طراحی نحوه عملکرد نیرپارس در مسیر توسعه پایدار کلید خورد.  

مهندس محمدرضا پارساپور در افتتاحیه پروژه تدوین راه توسعه پایدار شرکت نیرپارس با تاکید بر اینکه توسعه پایدار کار فرهنگی و زیرساختی است که قطعا باید در نیرپارس اجرا شود افزود: توسعه پایدار با رویکرد نکات ایمنی و HSE در شرکت‌های بین المللی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت نیرپارس با اشاره به اینکه مفهم اصلی توسعه پایدار این است که ما به قیمت تخریب محیط زیست و جامعه درآمدزایی نخواهیم کرد ادامه داد: حرکت در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار در عرصه های بین المللی برای شرکت نیرپارس کسب اعتبار خواهد کرد پس این موضوع برای من بسیار مهم است.
مهندس پارساپور با تاکید بر تکمیل این پروژه در زمان مقرر گفت: شرکت نیرپارس باید از نتایج اجرای این پروژه در جهت ارتقاء شرکت بهره برداری کند در این راستا برای اجرای مناسب نقشه راه توسعه پایدار باید هدفگذاری و برنامه‌ریزی مناسب انجام شود.
مدیرعامل شرکت نیرپارس با تاکید بر لزوم اعتقاد قلبی مدیران ارشد برای اجرای پروژه توسعه پایدار در شرکت افزود: توسعه پایدار فعالیت فرهنگی است و باید برای آن زمان صرف کرد بنابراین مدیران ارشد باید به آن اعتقاد قلبی داشته باشند تا دیگر همکاران نیز در اجرای آن راسخ شوند.
مهندس پارساپور با بیان اینکه توسعه پایدار لزوما به معنای صرف هزینه نیست ادامه داد: در مناطقی که شرکت نیرپارس اقدام به اجرای پروژه کرده است اهالی ساکن در مناطق تحت عملیات شرکت نیرپارس باید از حضور متخصصان شرکت در منطقه خوشحال بوده و حالشان خوب باشد.
مدیرعامل شرکت نیرپارس افزود: ترسیم حرکت شرکت نیرپارس در مسیر توسعه پایدار نباید هزینه سنگین به شرکت تحیمل کند بنابراین موضوعات فرهنگی باید مورد نظر باشد.
 
 

دیدگاه شماارسال پیام Security code