1403/02/30

برگزاری دوره آموزشی مدل تعالی گروه مپنا در شرکت نیرپارس

برگزاری دوره آموزشی مدل تعالی گروه مپنا در شرکت نیرپارس

​دوره آموزشی مدل جامع تعالی گروه مپنا به منظور بازآموزی اعضای کمیته‌های تخصصی، برگزار شد.

برگزاری این دوره آموزشی به دلیل حضور شرکت نیرپارس در جایزه تعالی گروه مپنا در سال 1403، برنامه ریزی شده بود.با برگزاری این دوره آغاز فعالیت کمیته های 9 گانه تعالی بصورت رسمی آغاز شد. اولین جلسات کمیته ها با حضور مشاور تعالی سازمانی به خدمت گرفته شده از روز شنبه مورخ 29 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

در کمیته‌های تعالی که بصورت منظم در شرکت نیرپارس برگزار خواهند شد؛ موضوعاتی از جمله پایش اجرای پروژه های بهبود، تعریف اقدامات سریع، بروزرسانی اظهارنامه، پایش انطباق با سیاست های حاکمیتی مپنا، اجرای خودارزیابی و آمادگی جهت حضور در ارزیابی بیرونی بررسی خواهند شد.

رویداد جایزه تعالی طبق زمانبندی اعلامی معاونت سیستم ها و کیفیت مپنا، در مهر ماه 1403 برگزار می شود و دستیابی به موفقیت در این دوره مستلزم همکاری و همراهی کلیه همکاران بالاخص اعضای کمیته های تعالی است.

موفقیت در این رویداد سبب می شود شرکت نیرپارس گام‌های بلندتری را در مسیر تعالی برداشته و ضمن افزایش توان رقابتی، بر پایداری سازمان خود نیز بیافزاید.

دیدگاه شماارسال پیام Security code